หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิดจักรพรรดิ - พระเจ้าตากสินมหาราช

   
 

สุสานบรรพชนแซ่แต้

  ในรัชสมัยของจักรพรรคิคังซี ณ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีน ปัจจุบันคืออำเภอเถ่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง ครอบครัวแซ่แต้ครอบครัวหนึ่งมีบิดาซึ่งได้เสียชีวิตลงเป็นเวลาเกือบปีแต่ทางครอบครัวยังไม่สามารถหาสถานที่บรรจุศพที่เหมาะสมให้แก่บิดา
   
  กาลต่อมาครอบครัวนี้ได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะผู้หนึ่งที่บังเอิญเดินทางผ่านมา ได้จัดอาหารเลี้ยงอาคันตุกะจนอิ่มหนำสำราญ ปรากฎว่าท่านผู้นี้เป็นซินแส และเมื่อรู้ว่าครอบครัวแซ่แต้ยังไม่มีที่ฝังศพบิดาจึงได้ตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงอาหารด้วยการเสนอที่ที่ตนเพิ่งพบมาให้เป็นสุสาน
   
 

ที่อีกา

  ซินแสกล่าวว่าที่ที่ตนเพิ่งพบมาระหว่างเดินทางเป็น “ที่อีกา” ซึ่งเหมาะสมกับครอบครัวแช่แต้เป็นอย่างมาก ซินแสอธิบายว่าหากฝังศพบิดาใน “ที่อีกา” ผืนนี้บุตรหลานของตระกูลจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในวันข้างหน้า
   
  หลังจากนั้นซินแสก็ได้พำนักอยู่กับครอบครัวแซ่แต้จนทำสุสานและบรรจุศพบิดาเสร็จจึงได้ลากลับ
   
  อีกาจัดเป็นนกที่มีความกตัญญูที่สุดในบรรดานกทั้งปวง อีกาจะแตกต่างจากนกทั่วไป เมื่อพ่อแม่อีกาแก่ไม่สามารถหากินเองลูกอีกาจะคาบอาหารมาป้อนพ่อแม่ การที่สุสานมีลักษณะเป็นที่อีกาจะทำให้บุตรหลานมีความกตัญญูรู้คุณและยังได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอีกด้วย
   
 

กำเนิดพระเจ้าตากสินมหาราช

  เมื่อจักรพรรดิคังซีสวรรคต แมนจูซึ่งปกครองจีนในขณะนั้นได้ผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสู่รัชสมัยของจักรพรรดิยงเจิ้ง (หย่งเจิ้น) และต่อมาถึงรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงตามลำดับ ซึ่งในรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง บิดาของพระเจ้าตากสินมหาราชได้ย้ายถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไทยจนพระเจ้าตากฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นมา
   
  พระเจ้าตากสินมหาราช | King Taksin
   
  พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นบุตรหลานของตระกูลแซ่แต้ที่มีสุสานของบรรพชนเป็นที่อีกา มีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินและกระทำทุกอย่างเพื่อความกตัญญู เมื่อประเทศไทยสูญเสียเอกราชพระเจ้าตากฯได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดด้วยการช่วยกอบกู้บ้านเมือง อิทธิพลของสุสานที่เป็นที่อีกาได้ส่งผลให้พระเจ้าตากสินมหาราชทำการสำเร็จและได้เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชในเวลาต่อมา
   
 

สุสานล่มสลาย

  ในขณะที่ทรงครองราชย์ ครั้งหนึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับรองญาติที่เดินทางจากประเทศจีน เมื่อถึงกำหนดกลับภูมิลำเนาพระองค์ได้จัดเกี่ยมฉ่ายสิบไหเพื่อเป็นของกำนัลนำกลับไปแบ่งปันให้แก่ญาติพี่น้องที่ประเทศจีน
   
  การที่พระเจ้าตากฯ มอบของกำนัลที่เป็นเพียงเกี่ยมฉ่ายสร้างความขุ่นเคืองให้แก่ญาติที่มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง ระหว่างล่องเรือกลับประเทศจีนญาติผู้นี้ได้โยนเกี่ยมฉ่ายทิ้งลงทะเลเก้าไหด้วยความโกรธ ส่วนไหที่เหลือผู้ติดตามเห็นว่าสามารถเป็นเสบียงอาหารในระหว่างเดินทาง จึงขอนำมาเปิดรับประทาน ปรากฎว่าสิ่งที่บรรจุในไหนั้นหาใช่เกี่ยมฉ่ายไม่แต่กลับเป็นทองคำบริสุทธิ์ ยังความโกรธแค้นมาสู่ญาติผู้นั้นเป็นทวีคูณที่พระเจ้าตากฯไม่ได้แจ้งว่าสิ่งที่อยู่ในไหนั้นแท้จริงเป็นทองคำ
   
  เมื่อกลับถึงประเทศจีนญาติผู้นี้ไม่บอกญาติพี่น้องคนอื่นๆ เรื่องทองคำที่พระเจ้าตากฯ ฝากมา ซ้ำยังเป็นต้นเหตุให้ญาติพี่น้องเข้าใจพระเจ้าตากฯ ผิดจนโกรธแค้นและพากันไปทำลายสุสานบรรพชนแซ่แต้ที่ซืนแสได้สร้างไว้เพื่อมิให้พระเจ้าตากสินมหาราชมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
   
  จากตำราฮวงจุ้ย การล่มสลายของสุสานบรรพชนแช่แต้เป็นมูลเหตุให้บัลลังก์พระเจ้าตากสินมหาราชล่มสลายเช่นกัน