หน้าหลัก เปิดตำนานฮวงซุ้ย เสน่ห์ของฮูลิน แปลงที่ดิน เทศกาลสักการะ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • มูลนิธิสุสานฮูลิน
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) แห่งความมั่งคั่งอุดมสมูบรณ์
  • สุสาน (ฮวงซุ้ย) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เทียนถาน (ลานขอพรฟ้า) เมืองไทย
  • ชัยภูมิครบครันตามหลักฮวงจุ้ย
   
 
 
 
 
 
 
 

ฮวงซุ้ย (สุสาน) ส่งเสริมครอบครัวและวงศ์ตระกูลให้เจริญรุ่งเรืองจริงหรือ

   
 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

  ชาวจีนเป็นชนชาติที่ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตนอย่างเหนียวแน่นเป็นเวลาหลายพันปี แม้ว่ายุคสมัยได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามาแทรกแซงการดำรงชีวิต สิ่งหนึ่งที่ชาวจีนยังคงยึดมั่นไม่เสื่อมคลายคือความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี
   
  ชาวจีนได้ถูกอบรมสั่งสอนตั้งแต่สมัยบรรพบุรูษและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นปรัชญาสำคัญของชีวิตว่าวาระสุดท้ายของบิดามารดาเป็นภาระหน้าที่ของบุตรหลาน ชาวจีนเชื่อว่าหากบิดามารดามีที่พำนักอันถาวรสงบสุขเมื่อชีวิตละจากโลกนี้ไปก็จะส่งผลให้ตนเองและบุตรหลานมีความสุขความเจริญตลอดไป
   
 

สถิติทางประวัติศาสตร์

  ทุกวันนี้ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดหาฮวงซุ้ยที่สงบสุขให้แก่บุพการีผู้ล่วงลับยังคงมีอิทธิพลต่อชาวจีนเป็นอย่างมาก คนจีนทุกคนถือว่าภาระหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสถิติทางประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าครอบครัวหรือตระกูลที่มีฮวงซุ้ยบรรพชนที่ดีจะมีความเจริญรุ่งเรืองตามปฏิกิริยาส่งเสริมที่ระบุในหลักวิชาฮวงจุ้ยซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้

  • มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
  • มีความร่ำรวย
  • มียศฐาบรรดาศักดิ์
  • มีอายุยืน
  •